Ynglŷn â Swyddi mewn Gwaith Cymdeithasol yn Sir Benfro

Gweithiwr Cymdeithasol gyda phlentyn yn dod allan o gar.

Mae'r gwasanaethau plant a gofal cymdeithasol i oedolion yn Sir Benfro yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth i blant ac oedolion sy'n agored i niwed.  

Rydym yn dymuno penodi gweithwyr cymdeithasol cymwysedig, ledled sawl maes ac ym mhob cyfnod yn eu datblygiad gyrfaol - pobl sydd am wneud gwahaniaeth go iawn yn y cyfnod anodd hwn yn natblygiad gofal cymdeithasol yn Sir Benfro.  Byddant hefyd am wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant ac oedolion sy'n agored i niwed, sydd hwythau angen cymorth.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n barod i ysgwyddo gwir gyfrifoldeb ac, yn gyfnewid am hynny, byddant hwy'n cael y cyfle i elwa ar y llu o fanteision a ddaw yn sgil byw yn Sir Benfro.  Byddant hefyd yn cael gweithio i dîm blaengar ym maes gofal cymdeithasol.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i sicrhau bod y bobl hynny sydd angen neu sy’n dymuno derbyn eu gofal yn Gymraeg, yn gallu gwneud hynny. Mae hyn yn golygu bod defnyddwyr gwasanaethau yn gallu dweud, mewn modd effeithiol, beth yw eu hanghenion ac yn gallu cael y gofal gorau posibl. Hefyd, mae hyn yn ein cynorthwyo i wella’r canlyniadau ar gyfer y defnyddwyr hynny y mae’r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt. Yn ôl y Cyfrifiad diwethaf a gynhaliwyd yn 2011, roedd 19.2% o’r boblogaeth yn Sir Benfro yn gallu siarad Cymraeg.

Mae’r Cyngor yn canolbwyntio ar weithredu’r egwyddor hon - 'Cynnig Gweithredol' - sy’n golygu ein bod yn mynd ati i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, yn hytrach na dibynnu ar y cwsmeriaid i ofyn am hynny.

Rydym am geisio cynyddu nifer y Gweithwyr Cymdeithasol sy'n ddigon hyderus i siarad Cymraeg yn y gwaith a bydd hynny'n ein cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau i bobl sy’n siarad Cymraeg. Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu er mwyn cyrraedd nod – sef bodloni'r amcanion allweddol a amlinellir yn Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg ym maes Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol, "Mwy na Geiriau":

http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/guidance/words/?lang=cy

Yn benodol, rydym yn datblygu'r ddarpariaeth er mwyn:

Os cewch chi’ch penodi yn weithiwr cymdeithasol ar gyfer Cyngor Sir Penfro, a bod arnoch angen, o bosibl, gwella’ch sgiliau Cymraeg (ni waeth lle’r ydych chi arni o ran dechrau dysgu’r iaith) gallwn ni eich cynorthwyo trwy ddarparu cymorth o safon dda a hyfforddiant hwylus ar eich cyfer.

ID: 338 Adolygwyd: 27/5/2015