Ansawdd Bywyd

Syrfio - un o lawer o weithgareddau i'w fwynhau yn Sir BenfroMae Sir Benfro yng Ngorllewin Cymru, yn fan wych i fyw a gweithio ynddi.  Gallwch chi gadw'ch swydd broffesiynol, byw bywyd ymlaciol a mwynhau'r golygfeydd godidog a'r gweithgareddau sydd gyda ni i'w cynnig ichi.  Trwy ddarllen yr isod cewch wybod sut brofiad yw byw yn y Parc Cenedlaethol a'i gyffiniau - yr unig Barc Cenedlaethol a leolir bron i gyd ar yr arfordir.  Yng ngeiriau ein gweithwyr cymdeithasol . . .

Rwyf yn credu fy mod i'n ffodus iawn gan fy mod yn byw a gweithio mewn ardal mor hardd.  Mae hynny'n fy nghynorthwyo i sicrhau bod gyda fi gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith."

- Trish

Mae Sir Benfro'n gymuned groesawgar dros ben ac rwyf wedi ymgartrefu'n dda yma gyda'm teulu."

- George

Fe ddarllenais i, ar y rhyngrwyd, am bolisïau gofal cymdeithasol Sir Benfro ac yn sgil hynny a'r ffaith bod yr ardal ddaearyddol a'r ffordd o fyw'n apelio ataf, fe benderfynais i roi cynnig arni a symud yma.  Roeddwn i'n mentro ar siawns, ond fe weithiodd popeth er y gorau imi.  Mae Sir Benfro'n ardal mor hardd a hynod o ddiogel lle mae pawb yn groesawgar dros ben.  Mae yma ffordd fwy hamddenol o fyw a gwir ysbryd cymdogaethol ledled y Sir sy'n golygu eich bod chi'n perthyn i rywle.  Mae symud yma wedi newid fy ffordd o fyw yn gyfan gwbl ond byddwn i'n cynghori unrhyw un, yn sicr, i symud yma.  Mae'n ardal wych i fyw a gweithio ynddi."

- Kathryn

Peth arall a'm denodd oedd y ffaith y byddai ansawdd ein bywyd ni, fel teulu, yn dda yn Sir Benfro.  Am flynyddoedd lawer buom yn dod yma ar wyliau a phan gawsom ni'r cyfle i fyw a gweithio yma, fe wnaethom ni benderfynu bachu arno.  Fe symudom ni yma pan oedd ein plant yn 13, 10 a 7 oed ac roedd hynny'n newid aruthrol iddynt, ond bu'r penderfyniad i symud yn un da ac mae fy ngwraig wedi cael swydd hefyd.  Ar ôl cwpla gwaith am y dydd, mae'n wych oherwydd gallwn ni fynd lawr i'r traeth i gael barbeciw."

- Luke

Sir Benfro - dyna ble mae fy nheulu a'm plant.  Mae'n lle braf i fyw ynddo.  Rwy'n eitha' hoff o'r naws wledig sydd i'r ardal, lle mae traethau ac ysgolion gerllaw.  Mae cyfleusterau hamdden o fewn cyrraedd hwylus hefyd."

- Steve

Mae fy nheulu'n byw yn yr ardal leol, rwyf wedi ymgartrefu yma ac rwyf yn hoffi'r ffordd o fyw - rwyf hefyd yn hoffi'r traethau a seiclo.  Mae hi mor berffaith yma."

- Ellie

ID: 360 Adolygwyd: 13/2/2014