Arferion Da

Yng ngeiriau ein gweithwyr cymdeithasol . . .

Social Worker at the door "Fe ddechreuais i weithio yn y tîm Lleoli Teuluoedd dair blynedd yn ôl gan fy mod wedi cael ar ddeall bod Gwasanaeth Gofal Maeth Cyngor Sir Penfro wedi meithrin enw da iddo'i hun.  Cefais hefyd ar ddeall taw ef yw un o'r awdurdodau mwyaf blaengar yng Nghymru, o ran gofal maeth.  Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae'r Cyngor wedi buddsoddi arian eithaf sylweddol yn y gwasanaeth maethu sy'n golygu y gallwn ni gynnig cymorth da iawn i ofalyddion maeth a phlant mewn gofal maeth." 

- Luke

"Cafodd y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac Atal Troseddau Ieuenctid y marciau gorau yn y DU yn y maen prawf diogelu yn un o adroddiadau'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar y system cyfiawnder ieuenctid; mae'r canlyniad hwnnw wedi calonogi'r personél. Ar ben hynny cafodd y marc ail orau yn y categorïau hyn - y perygl o aildroseddu a safon yr asesiadau a'r cynllunio at ei gilydd." 

- Kathryn

"Rydym yn awyddus i roi ar waith arferion wedi eu seilio ar dystiolaeth a byddwn yn ystyried ymchwil gyfoes trwy sicrhau bod gyda'n ni'r wybodaeth ddiweddaraf un am y datblygiad presennol mewn gwaith cymdeithasol." 

- Trish

ID: 356 Adolygwyd: 5/2/2014