Cydnabod y llwyddiannau mewn Gwaith Cymdeithasol

Dathlu Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd

Library item 137 

Yr wythnos hon bu Cyngor Sir Penfro yn clodfori maes arfer Gwaith Cymdeithasol er mwyn rhoi sylw amlwg i Ddiwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd 2015.

Mae'r digwyddiad ar 17 Mawrth yn tynnu sylw at y gwaith a'r cyfraniad gwerthfawr a wneir gan Weithwyr Cymdeithasol ledled y byd, ac ar gyfer eleni y thema oedd hybu urddas a theilyngdod pobl.

Ac er mwyn dathlu'r diwrnod, aeth y Cyngor ati i gyhoeddi enillwyr chwe gwobr am ‘arfer ardderchog mewn gwaith cymdeithasol a arweiniodd at roi gwasanaeth ardderchog i'r cwsmer.'

Fe gyflwynwyd y gwobrau mewn digwyddiad dathlu a gynhaliwyd yn Archifdy Sir Benfro ar gyfer yr holl weithwyr cymdeithasol. Llywydd y digwyddiad oedd Pam Marsden, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Oedolion a Hamdden, a Kate Evan-Hughes, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion.

Enillwyr y gwobrau unigol oedd Judith Bolt, Gweithiwr Cymdeithasol, Helen Goodridge, Rheolwr y Tîm Cymorth Integredig i Deuluoedd a'r Rheolwr Dros Dro ar gyfer Dechrau'n Deg, Sharon John, Gweithiwr Cymdeithasol, a Gail Bishop, Uwch-Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol.

Cafodd y gwobrau i dimau eu hennill gan y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac Atal Troseddau Ieuenctid a'r Tîm Camddefnyddio Sylweddau.

"Roedd y diwrnod yn gyfle bendigedig i roi cydnabyddiaeth i'r arfer ardderchog ym maes gwaith cymdeithasol sy'n mynd rhagddo yn ein Sir, a hefyd yn gyfle i gael gwybod am rywfaint o'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan amryw unigolion a thimau ymroddedig yn yr Awdurdod," meddai'r Cynghorydd Sue Perkins, yr Aelod Cabinet dros Addysg a Diogelu, a gyflwynodd un neu ddwy o'r gwobrau.

Geiriad
Yn y llun gwelir (o'r chwith i'r dde, yn sefyll): Pam Marsden; y Cynghorydd Sue Perkins; Sara Rowland, Uwch-Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol; Sharon John; Anna Dixon, y Tîm Iawndal; Dean Moraity, Gweithiwr Cymdeithasol; Dave Howells, y Tîm Iawndal, (yn eistedd) Sallie Arthur, (ar ran Judith Bolt); Alex Panter, Gweithiwr Cymdeithasol; Helen Goodridge, a Gail Bishop.                                   

 

Llwyddiant dwbl i weithwyr cymdeithasol

 

Library item 136 

Roedd gweithwyr cymdeithasol Sir Benfro yn y sbotolau yng

Ngwobrau Gwaith Cymdeithasol BASW ym Mae Caerdydd yn ddiweddar.

Daeth Tîm Ymyriadau Teuluol (TYF) yn ail i Abertawe yn y Wobr Tîm Gwaith Cymdeithasol.

I gwblhau'r dwbl hynod hwn yn y seremoni wobrwyo genedlaethol, roedd aelod o'r tîm hwnnw - Trish Mellor - hefyd yn ail mewn categori arall, y Wobr Athrawes Ymarfer.

Cymeradwyodd eu rheolwr, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion y Sir, Jake Morgan, y Tîm Ymyriadau Teuluol a Trish ar y gydnabyddiaeth y derbyniodd eu gweithgarwch arbennig.

Ac roedd clod hefyd i Aelod Cabinet Addysg a Diogelu, y Cynghorydd Sue Perkins.

Dywedodd hi: "Mae cefnogaeth a datblygiad yn rhan bwysig o'n llwyddiant yn gwella'r gweithlu Gwaith Cymdeithasol.

"Mae Trish wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol i hyn, ac rydw i wrth fy modd fod hyn wedi'i gydnabod yn genedlaethol.

Yn ogystal, mae gwaith caled aelodau'r tîm sy'n cefnogi teuluoedd Sir Benfro wedi'i gydnabod. Mae hyn wir yn rhoi Sir Benfro ar y map."

Captions
Y Tîm Ymyriadau Teuluol o'r chwith i'r dde, rhes gefn: 
Tina Thomas (gweithiwr TYF); Amanda Hamilton-Radford (rheolwr tîm TYF); Richard Davies (gweithiwr hŷn TYF); Trish Mellor (gweithiwr cymdeithasol hŷn). Rhes flaen: Lisa Davies (gweithiwr TYF); Beth Boseley (gweithiwr TYF); Kieran Wilkins (gweithiwr hŷn TYF); Kathryn James (gweithiwr TYF).

 

Gweithwyr cymdeithasol newydd uchelgeisiol

 

Mae tri o weithwyr cymdeithasol Cyngor Sir Penfro wedi ennill cymhwyster arloesol yn eu gyrfa.

Mae Grace Challinor, Kim Oriel a Blessymol Chacko ymysg y rhai cyntaf yng Nghymru i ennill y Dystysgrif newydd i Raddedigion mewn  Atgyfnerthu Arfer Gwaith Cymdeithasol.

Mae'r rhaglen ddysgu seiliedig ar waith, y mae angen blwyddyn i'w chwblhau, wedi ei llunio i hybu sgiliau a hyder gweithwyr cymdeithasol yn eu blynyddoedd cyntaf hanfodol bwysig.

Ar hyn o bryd mae un ar ddeg o weithwyr cymdeithasol eraill y Cyngor Sir yn gweithio ar gyfer y dystysgrif a saith arall yn bwriadu cofrestru'r mis Hydref hwn.

Cyflwynwyd eu tystysgrifau mewn cynhadledd Gwaith Cymdeithasol yn Hwlffordd yn ddiweddar i Grace, sy'n gweithio gyda'r Tîm Gwaith Cymdeithasol Adnoddau Cymunedol yn Ysbyty De Sir Benfro, ynghyd â Kim a Blessymol, sy'n gweithio gyda'r Tîm Gwaith Cymdeithasol Plant ag Anableddau.

Nod y gynhadledd oedd croesawu gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso i'r Awdurdod.

Agorwyd hi gan Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion dan lywyddiaeth Sue Swan, Rheolwr Dysgu a Datblygu.

Y siaradwr gwadd oedd yr awdur toreithiog - yr Athro Mark Doel, ac ymysg y siaradwyr eraill roedd Jake Morgan, Angela Watwood, Pennaeth Comisiynu Gofal yn y Gymuned a Brian Relph, Pennaeth Gwasanaethau Plant.

 

Llongyfarchiadau i Weithwyr Gofal Cymdeithasol

Estynnwyd llongyfarchiadau i weithwyr mewn gofal cymdeithasol, a dderbyniodd dystysgrifau Cydnabod Cyflawniad yng nghyflwyniad Employee Connect Ddydd Iau, y 19eg o Fehefin 2014

Mae'r tystysgrifau, a gyflwynwyd gan Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion, yn cydnabod iddynt ennill cymwysterau gofal cymdeithasol tra roeddent yn gweithio i Gyngor Sir Penfro. Mae cydnabod eu llwyddiannau yn tanlinellu ymrwymiad y Cyngor i ddatblygu ei weithlu gofal cymdeithasol.

 

 

Gwobr i Reolwr Canolfan Gofal Ysbaid

Mae rheolwr canolfan seibiant ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau wedi ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn 2014.

Daeth Nathan Gover o Dre-Ioan i'r brig yn erbyn cystadleuaeth gref i ennill y wobr oedd yn cael ei rhoi gan Gyngor Sir Penfro.

Rheolwr Uned yn Holly House oedd enillydd cyffredinol y cynllun gwobrau blynyddol.

Nod y gwobrau, sydd bellach yn eu pumed blwyddyn ac sy'n cael eu trefnu gan dîm dysgu a datblygu'r Cyngor Sir, yw dathlu brwdfrydedd ac ymrwymiad i ddysgu ymhlith y staff sy'n gweithio i'r Cyngor Sir.

Enillodd Nathan y wobr eleni ar ôl cwblhau Diploma Lefel 5 yn llwyddiannus mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli mewn Lleoliadau Preswyl Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru) ac am sicrhau bod ei ddysg yn cael ei throsglwyddo i'w ymarfer ac felly wella'r gwasanaeth i staff Holly House a hefyd y plant a'r bobl ifanc sy'n ei fynychu am ofal seibiant.

 

 
Yn y llun gwelir Karen, Tracie, Amanda a Paul (o'r chwith i'r dde) gyda'u tystysgrifau.  O bob tu iddynt mae'r Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion, Jake Morgan, a'r Aelod Cabinet dros Ddiogelu a Gwasanaethau Plant, Sue Perkins.

Anrydeddu gweithwyr cymdeithasol

Mae pedwar gweithiwr cymdeithasol yn Sir Benfro wedi cael cydnabyddiaeth am y gwaith y maent yn ei wneud â phlant a phobl ifanc.

Cafodd gwobrau Cyngor Sir Penfro eu cyflwyno i'r pedwar ohonynt yn Neuadd y Sir heddiw (18 Mawrth) er mwyn rhoi sylw amlwg i Ddiwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd.

Digwyddiad blynyddol yw Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd pan fydd gweithwyr cymdeithasol ym mhedwar ban y byd yn tynnu sylw at eu gwaith ac yn cael cydnabyddiaeth am y cyfraniad a wnânt i gymdeithas.

Y seremoni a gynhaliwyd heddiw oedd y tro cyntaf i'r gwobrau gael eu cynnal yn Sir Benfro.

"Yn rhy aml, a heb unrhyw gyfiawnhad, mae gweithwyr cymdeithasol yn cael sylw gwael," meddai'r Cynghorydd Sue Perkins, yr Aelod Cabinet dros Ddiogelu a Gwasanaethau Plant.

"Ond o'm profiad i maent ymysg y gweithwyr mwyaf diwyd ac ymroddedig yr wyf yn gwybod amdanynt.

"Amcan y gwobrau hyn yw rhoi sylw amlwg i'r gwaith da a wnânt a'r newidiadau pendant y gallant eu gwneud ym mywydau rhai o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas."

Y pedwar gweithiwr a enillodd y gwobrau oedd:

Karen Panter - Gwobr Llwyddiant Hyd Oes, Amanda Hamilton-Radford - Datblygiad ym maes arferion Gwaith Cymdeithasol, Myfyriwr-Gweithiwr Cymdeithasol - Tracie Batchelor, Gweithiwr Cymdeithasol sydd Newydd Gymhwyso - Paul Regimbal.

 
Hannah Thomas

Hannah Thomas

Gweithiwr Ymyriad Teuluol yw Hannah Thomas ac ym mis Awst 2013 fe lwyddodd hi i ennill Gwobr Syr Julian Hodge a roddir gan Brifysgol Agored Cymru i Ddysgwyr Gorau'r Flwyddyn ym maes hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol.

 

 

 

 

ID: 343 Adolygwyd: 16/4/2015