Gofal Plant

Mam a Merch

Rydym ni yng Nghyngor Sir Penfro yn credu bod gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawl i gael yr iechyd corfforol a'r iechyd meddwl gorau posibl. 

Mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnom eu diogelu rhag cael eu niweidio a'u hesgeuluso a sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel.  Rhaid inni hefyd gynnig cymorth i rieni a gofalyddion.

Rydym yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant a phobl ifanc ac i'w teuluoedd sydd mewn angen.  Rydym yma i roi cymorth ac os oes modd yn y byd byddwn yn ceisio darparu gwasanaethau er mwyn i blant a phobl ifanc allu dal i fyw gyda'u teuluoedd.

ID: 353 Adolygwyd: 13/2/2014