Cefnogaeth a Gweithio mewn Partneriaeth

Yng ngeiriau ein gweithwyr cymdeithasol . . .

Gweithiwr cymdeithasol a merch ar lan yr afonMae sawl asiantaeth yn cydweithredu'n dda â'i gilydd a gallwch chi weld canlyniadau'r modd y mae'r gwahanol asiantaethau'n cydweithredu â'i gilydd."

- Kathryn

Rydych chi'n aelod o dîm mwy, ac rydych chi'n cydweithio â phobl o'r awdurdod iechyd ac asiantaethau eraill; sawl asiantaeth yn cydweithredu, dyna beth ydyw."

- Steve

Yr hyn yr wyf i'n ei fwynhau mewn gwirionedd yw bod pob achos a gawn yn hollol wahanol; mae'n amrywiol iawn, gan ein bod yn cydweithio â sawl asiantaeth a thîm gwahanol.  Un o fanteision dilyn fy hyfforddeiaeth oedd fy mod i'n cael cyfle i dreulio amser â llawer o dimau gwahanol, sydd wedi'm galluogi i ychwanegu at rwydwaith da o bobl gyswllt sydd 'da fi."

- Ellie

 

Cefnogaeth

 

Yng ngeiriau ein gweithwyr cymdeithasol . . .

Mae gyda fi berthynas dda â'm cymheiriaid, a gyda'm cydweithwyr a'm rheolwyr, ac maent hwy wedi bod yn gefnogol dros ben."

- George

Mae gyda ni dîm da iawn - tîm rhagorol - a rheolwyr cefnogol iawn.  Os bydd rhywun yn cael trafferth, byddwn yn rhoi cymorth i'n gilydd.  Ar ben hynny mae gan Sir Benfro bolisi drws agored â rheolwyr sy'n bwysig iawn yn y math o swydd sydd 'da ni."

- Kathryn

Mae gennym dîm ymroddedig, sefydlog dros ben ac rydym wedi cael cefnogaeth dda dros ben gan ein rheolwyr."

- Luke

Bûm yn ffodus iawn gan fod Cyngor Sir Penfro wedi rhoi cyfle imi; maent wedi bod yn gefnogol dros ben ac ni fyddwn i wedi gallu cyflawni'r hyn yr wyf wedi'i wneud, heb anogaeth fy nghydweithwyr a'm rheolwyr."

- Paul

Mae'r tîm yn griw cefnogol dros ben.  Pan ymunais i ag ef, yn gynorthwyydd gwaith cymdeithasol heb fawr ddim profiad, fe sylweddolais fod gydag e strwythur rheoli da ynghyd â chydweithwyr parod eu cefnogaeth."

- Steve

Mae fy nhîm yn hyfryd! Un o'r tasgau anodd a gefais oedd gorfod goruchwylio gweithwyr cymorth, sef rhywbeth yr oedd yn rhaid imi ei ddysgu.  Fodd bynnag rwyf wedi cael fy nghefnogi i'r eithaf i wneud hyn.   Gweithiwr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso wyf i ac rwyf yn credu fy mod i wedi cael fy ngoruchwylio a'm cefnogi'n rhagorol, ac mae hynny wedi caniatáu imi ddatblygu fel gweithiwr proffesiynol.  Mae'r Cyngor drwyddo draw wedi bod yn gefnogol dros ben trwy gydol yr adeg yr wyf wedi bod gyda hwy."

- Ellie

ID: 357 Adolygwyd: 5/2/2014